Zásady ochrany osobných údajov


Poskytnutie informácií dotknutej osobe pri získavaní a spracúvaní jej osobných údajov a poučenie o právach

Predávajúci je prevádzkovateľom osobných údajov (ďalej len „Prevádzkovateľ“) podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane OU“). V súvislosti so spracúvaním osobných údajov Kupujúceho (ďalej len „Dotknutá osoba“) Prevádzkovateľ poskytuje Dotknutej osobe v súlade s § 19 Zákona o ochrane OU nasledovné informácie:

 • Identifikačné a kontaktné údaje Prevádzkovateľa

Obchodné meno: R.E.M.D. s.r.o.
Sídlo: Jelenia 1, 811 05 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
IČO: 48214302
Email: info@remd.eu

 • Účel spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby

Účelom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby je uzatvorenie a plnenie Zmluvy.

 • Právny základ spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby

Spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby je nevyhnutné na plnenie Zmluvy.

 • Doba uchovávania osobných údajov Dotknutej osoby

Prevádzkovateľ bude osobné údaje Dotknutej osoby uchovávať po dobu 5 (piatich) rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu založeného Zmluvou.

 • Cezhraničný prenos osobných údajov Dotknutej osoby

Prevádzkovateľ nezamýšľa cezhraničný prenos osobných údajov Dotknutej osoby do tretej krajiny (t.j. štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore) alebo medzinárodnej organizácie.

 • Poskytovanie osobných údajov Dotknutej osoby príjemcom/kategórii príjemcov

Osobné údaje Dotknutej osoby môžu byť sprístupnené účtovníkom, audítorom, daňovým, právnym alebo iným poradcom, a subjektom, ktorým zo zákona vzniká právo na sprístupnenie týchto údajov. V nevyhnutne potrebnom rozsahu môžu byť osobné údaje Dotknutej osoby v záujme naplnenia účelu spracúvania osobných údajov sprístupnené aj iným osobám ako napr. sprostredkovateľom, obchodným zástupcom, poštovým doručovateľom a pod.

 • Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Vzhľadom na to, že Prevádzkovateľ nevydáva rozhodnutia, ktoré by boli založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov Dotknutej osoby vrátane profilovania a ktoré by mali právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú, na Prevádzkovateľa sa nevzťahuje ustanovenie § 28 Zákona o ochrane OU a povinnosti z tohto vyplývajúce.

Prevádzkovateľ informuje Dotknutú osobu, že poskytnutie osobných údajov Dotknutou osobou je nevyhnutné za účelom plnenia Zmluvy, teda je zmluvnou požiadavkou.

 • Poučenie o právach Dotknutej osoby
 • Právo získať prístup k osobným údajom Dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a má právo získať prístup k údajom a informáciám podľa § 21 Zákona o ochrane OU.

 • Právo na opravu osobných údajov Dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu nesprávne osobné údaje Dotknutej osoby opravil a neúplné osobné údaje Dotknutej osoby doplnil.

 • Právo na výmaz osobných údajov Dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu jej osobné údaje vymazal, ak Dotknutá osoba uplatnila právo na ich vymazanie a je tu niektorý z dôvodov podľa § 23 ods. 2 Zákona o ochrane OU.

 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak je tu niektorý z dôvodov podľa § 24 ods.1 Zákona o ochrane OU. Ak sa spracúvanie osobných údajov na základe uplatneného práva Dotknutou osobou obmedzilo, okrem uchovávania, môže Prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje len so súhlasom Dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

 • Právo na prenosnosť osobných údajov Dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak (i) sa Osobné údaje spracúvajú podľa  § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane OU a (ii) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, (i) z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) Zákona o ochrane OU vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach a (ii) na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 Zákona o ochrane OU.

Dotknutá osoba má za podmienok stanovených Zákonom o ochrane OU právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov.

 • Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov

V prípade, ak došlo k oprave, vymazaniu alebo obmedzeniu spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby u Prevádzkovateľa (bez ohľadu na to, či na základe žiadosti Dotknutej osoby alebo z vlastnej činnosti Prevádzkovateľa), Prevádzkovateľ takúto opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov oznámi každému príjemcovi, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to vyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ informuje Dotknutú osobu o príjemcoch len, ak to Dotknutá osoba požaduje.

 • Práva Dotknutej osoby uvedené vyššie v bodoch 27 Zákona o ochrane OU.
envelopephone-handsetchevron-downmenu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram