Zásady ochrany osobních údajů


Poskytnutí informací dotyčné osobě při získávání a zpracování jejích osobních údajů a poučení o právech

Prodávající je provozovatelem osobních údajů (dále jen „Provozovatel“) podle zákona č.. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně OU“). V souvislosti se zpracováním osobních údajů Kupujícího (dále jen „Dotčená osoba“) Provozovatel poskytuje Dotčené osobě v souladu s § 19 Zákona o ochraně OU následující informace:

 • Identifikační a kontaktní údaje Provozovatele

Obchodní jméno: R.E.M.D. s.r.o.
Sídlo: Jelenia 1, 811 05 Bratislava - městská část Staré Město
IČO: 48214302
E-mailem: info@remd.eu

 • Účel zpracování osobních údajů Dotčené osoby

Účelem zpracování osobních údajů Dotčené osoby je uzavření a plnění Smlouvy.

 • Právní základ zpracování osobních údajů Dotčené osoby

Zpracování osobních údajů Dotčené osoby je nezbytné pro plnění Smlouvy.

 • Doba uchovávání osobních údajů Dotčené osoby

Provozovatel bude osobní údaje Dotčené osoby uchovávat po dobu 5 (pěti) let ode dne ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou.

 • Přeshraniční přenos osobních údajů Dotčené osoby

Provozovatel nezamýšlí přeshraniční přenos osobních údajů Dotčené osoby do třetí země (t.j. státu, který není členským státem Evropské unie nebo smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru) nebo mezinárodní organizace.

 • Poskytování osobních údajů Dotčené osoby příjemcům/kategorii příjemců

Osobní údaje Dotčené osoby mohou být zpřístupněny účetním, auditorem, daňovým, právním nebo jiným poradcem, a subjektům, kterým ze zákona vzniká právo na zpřístupnění těchto údajů. V nezbytně nutném rozsahu mohou být osobní údaje Dotčené osoby v zájmu naplnění účelu zpracování osobních údajů zpřístupněny i jiným osobám jako např.. zprostředkovatelem, obchodním zástupcům, poštovním doručovatelem a pod.

 • Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Vzhledem k tomu, že Provozovatel nevydává rozhodnutí, které by byly založeny na automatizovaném zpracování osobních údajů Dotčené osoby včetně profilování a které by měly právní účinky, které se jí týkají nebo ji obdobně významně ovlivňují, na Provozovatele se nevztahuje ustanovení § 28 Zákona o ochraně OU a povinnosti z tohoto vyplývající.

Provozovatel informuje Dotčenou osobu, že poskytnutí osobních údajů Dotčenou osobou je nezbytné za účelem plnění Smlouvy, tedy je smluvním požadavkem.

 • Poučení o právech Dotčené osoby
 • Právo získat přístup k osobním údajům Dotčené osoby

Dotčená osoba má právo získat od Provozovatele potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se jí týkají a má právo získat přístup k údajům a informacím podle § 21 Zákona o ochraně OU.

 • Právo na opravu osobních údajů Dotčené osoby

Dotčená osoba má právo na to, aby Provozovatel bez zbytečného odkladu nesprávné osobní údaje Dotčené osoby opravil a neúplné osobní údaje Dotčené osoby doplnil.

 • Právo na výmaz osobních údajů Dotčené osoby

Dotčená osoba má právo na to, aby Provozovatel bez zbytečného odkladu její osobní údaje vymazal, jestliže Dotčená osoba uplatnila právo na jejich vymazání a je zde některý z důvodů podle § 23 ods. 2 Zákona o ochraně OU.

 • Právo na omezení zpracovávání osobních údajů Dotčené osoby

Dotčená osoba má právo na to, aby Provozovatel omezil zpracování osobních údajů, je-li zde některý z důvodů podle § 24 odst.1 Zákona o ochraně OU. Pokud se zpracování osobních údajů na základě uplatněného práva Dotčenou osobou omezilo, kromě uchovávání, může Provozovatel zpracovávat osobní údaje jen se souhlasem Dotčené osoby nebo za účelem uplatnění právního nároku, na ochranu osob nebo z důvodů veřejného zájmu.

 • Právo na přenosnost osobních údajů Dotčené osoby

Dotčená osoba má právo získat osobní údaje, které se jí týkají a které poskytla Provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo přenést tyto osobní údaje dalšímu provozovateli, pokud je to technicky možné a pokud (i) se Osobní údaje zpracovávají podle § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) nebo § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochraně OU a (ii) zpracování osobních údajů se provádí automatizovanými prostředky.

 • Právo namítat zpracování osobních údajů Dotčené osoby

Dotčená osoba má právo namítat zpracování osobních údajů, které se jí týkají, (i) z důvodu týkajícího se její konkrétní situace prováděné podle § 13 ods. 1 písm. E) nebo písm. F) Zákona o ochraně OU včetně profilování založeného na těchto ustanoveních a (ii) za účelem přímého marketingu včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem.

 • Právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů podle § 100 Zákona o ochraně OU.

Dotčená osoba má za podmínek stanovených Zákonem o ochraně OU právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů před Úřadem na ochranu osobních údajů.

 • Oznamovací povinnost v souvislosti s opravou, vymazáním nebo omezením zpracování osobních údajů

V případě, došlo-li k opravě, vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů Dotčené osoby u Provozovatele (bez ohledu na to, zda na základě žádosti Dotčené osoby nebo z vlastní činnosti Provozovatele), Provozovatel takovou opravu, vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů oznámí každému příjemci, pokud se to neukáže jako nemožné nebo vyžaduje-li to nepřiměřené úsilí. Provozovatel informuje Dotčenou osobu o příjemcích jen, pokud to Dotčená osoba požaduje.

 • Práva Dotčené osoby uvedené výše v bodech 27 Zákona o ochraně OU.
obálkatelefonní sluchátkošipka dolůmenu-kruhkřížový kruh linkedin Facebook pinterest Youtube rss cvrlikání instagram facebook-prázdný rss-blank linkedin-blank pinterest Youtube cvrlikání instagram